De Amsterdamse Stichting voor :

Taken van het bestuur

Het bestuur collecteert en beheert de gelden welke geschonken en gedoneerd worden aan de scholen, namens de scholen. De controle op de verantwoording van de besteding vindt plaats door de oudergeleding van betreffende medezeggenschapsraden.

Leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur voor een periode van maximaal vier jaar en kunnen eenmaal uitsluitend herbenoemd worden voor een periode van ten hoogste vier jaar. De leden ontvangen geen bezoldiging.

Juridisch kader

De ASRP opereert gezien haar activiteiten specifiek conform de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voorgezet onderwijs.

Optimale besteding van de middelen

De financiƫle middelen dienen zo veel mogelijk besteed aan de primaire doelstellingen van de ASRP. Daarnaast wenst de ASRP geen risico te ondergaan door het beleggen van de haar toevertrouwde gelden.

Relaties met belanghebbenden

De ASRP staat in direct contact met de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraden van de scholen en het schoolbestuur.